תקנון האתר

 1. מבוא

  1. השימוש באתר זה https://coms.life ("האתר") על ידך ("המשתמש") באמצעות הרשמה לאתר או ביצוע קניה בו, מהווים, כל אחד בנפרד, הסכמה לתנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, הנך זכאי להפסיק לגלוש באתר.
  2. האתר מופעל על ידי קומסומה בע"מ, ח.פ 515297521 מכתובת הרא"ה 24, רמת גן ("החברה"). האתר מופעל על ידי החברה ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום הסלולר, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.
  3. תנאי שימוש האתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
  4. כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך.
  5. המשתמש המבצע פעילות באתר, מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר במלואם ובעיון ומצהיר בזאת כי הוא יודע ומכיר את תנאי השימוש באתר ומתחייב לפעול בהתאם להם, וכי הוא מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, נושאי משרה בחברה או מי מטעמם, למעט טענות קשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש באתר.
  6. החברה שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, שינוי כאמור יחול אך ורק ביחס לרכישות שנרכשו לאחר השינוי.
 2. הרשמה והזכות להשתמש באתר

  1. ההרשמה באתר, לרבות יצירת שם משתמש וסיסמא, היא אישית ואינה ניתנת להעברה. בעת ההרשמה, המשתמש נדרש למסור פרטים בסיסיים כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת המופיעה בתעודת זהות, כתובת למשלוח המוצרים ומספרי טלפון.
  2. המשתמש נדרש לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. המשתמש אחראי על כל פעולה או עסקה המתבצעת דרך חשבונו.
  3. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם למשתמש בעקבות פריצה לחשבון של המשתמש או פעילות המשתמש בחשבונו.
  4. בעת הרישום והשימוש באתר, המשתמש מצהיר, שהנו בגיר (שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה) ובעל כשרות משפטית על פי הדין להשתמש באתר ולבצע פעולות או עסקאות באמצעות האתר, בכלל זה המשתמש מחזיק בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
  5. תאגיד המבקש להירשם לאתר, על התאגיד האחריות המלאה לוודא כי מי שיצר את החשבון הנו מורשה מטעם התאגיד.
  6. החברה אינה בודקת מראש את זהות המשתמשים ולא תישמע טענה כנגד החברה בעניין זה.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, שלא לאפשר גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה.
 3. התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר

  המשתמש מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

  1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.
  2. לספק פרטים שגויים או שאינם נכונים או אינם מדויקים בעת הרישום או השימוש באתר.
  3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים באתר.
  4. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים באתר.
  5. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
  6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים.
  7. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של החברה.
  8. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים או באתר.
  9. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השימוש באתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.
  10. להעלות או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר או מסר שהינו בלתי חוקי או בלתי מוסרי או פוגעני בכל אופן שהוא או בלתי רלוונטי.
  11. השירותים המוצעים על ידי החברה באתר מהווים קניינה הרוחני של החברה (או מי מטעמה). המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר , אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.
  12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  13. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי באתר.
  14. כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה או של כל גורם שהוא.
 4. הזמנת מוצרים ומלאי

  1. בטרם ביצוע הקנייה המשתמש יידרש להשלים מספר פרטים, כגון: כתובת למשלוח החבילה, צורת המשלוח המועדפת ופרטי כרטיס האשראי. באחריות המשתמש להזין פרטים מלאים ומדויקים. באם המשתמש מוסר פרטים שגויים, האתר איננו יכול להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. אם מוצרים יוחזרו ליצרן או ליבואן או לחברה בגין מסירת פרטים שגויים, המשתמש יחויב בדמי המשלוח והטיפול (וכן בגין כל נזק שייגרם לחברה עקב כך). מסירת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה על פי כל דין.
  2. האתר מציע למכירה מגוון מוצרי סלולר, חשמל ואלקטרוניקה ("המוצרים"). החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי של היבואנים, אך ייתכנו מצבים בהם המוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח למשתמש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון אשר הוזנו באתר בעת הרישום.
  3. לאחר השלמת הליך הקנייה באתר, המשתמש יקבל הודעת דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה, המאשרת כי ההזמנה התקבלה במערכת. הודעה זו איננה מהווה התחייבות כי המוצרים יסופקו. אם לא התקבלה הודעה זו בתוך שני ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, על המשתמש להניח כי ההזמנה לא נקלטה במערכת והוא יידרש לפנות לחברה כמתואר בסעיף 12.
  4. יתכנו מקרים בהם אישור ההזמנה יותנה בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצד המשתמש, ולצורך כך נציג מטעם החברה יצור קשר עם המשתמש.
  5. לאחר סיום בדיקת פרטי כרטיסי האשראי שנמסרו על ידי המשתמש בעת ההזמנה, וקבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, תועבר ההזמנה לצורך ביצוע ההספקה בתנאים אשר פורטו בעת ביצוע ההזמנה.
  6. לחברה עומדת הזכות להימנע מטיפול בהזמנה, במידה והיא סבורה כי אופן השימוש באתר מפר את תנאי השימוש.
 5. הספקה של המוצרים

  1. החברה או הספקים או יבואנים, לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר הנרכש באתר באופן שיבטיח שהמוצר יימסר ללקוח באריזתו המקורית, בצורה תקינה ובהתאם לתנאים הקבועים בדף תיאור המוצר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים (ימים א'-ה' למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים). יום עסקים הינו עד השעה 12:00. הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 12:00 ייחשבו כאילו התקבלו ביום המחרת.
  2. אופן המשלוח ועלותו יקבעו על ידי המשתמש, כאשר האפשרויות העומדות לרשותו הן דואר רשום, דואר שליחים או איסוף עצמי.
  3. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצר בזמן הקצר ביותר, ובהתאם להגבלות או מועדי ההספקה של המוצרים על ידי היבואן. בכל מקרה לגבי דואר שליחים זמן ההספקה הנו בין 7 עד 10 ימי עסקים ועד 21 ימי עסקים לאזורים מרוחקים, כלומר לערבה, אילת, קרית שמונה וסביבותיה ויישובים מעבר לקו הירוק. אספקה מעבר לקו הירוק בתוספת של 50 ש"ח. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החברה או הספק או יבואן יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  4. הספקת המוצרים תיעשה אך ורק לאחר ובכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי
  5. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים בהספקת ההזמנה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה (כתקלות במחשב, השבתות או טעויות מיון בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני או בשירותי השליחים או שנגרמו כתוצאה מכוח עליון וכו'). יודגש שמאחר ולחברה אין כל שליטה על חברת השליחויות, החברה אינה אחראית לכל איחור בהגעה או כל תקלה אחרת הקשורה בהגעת המוצרים במועד שנקבע לשם כך. לפיכך, המשתמש פוטר מראש את החברה מכל אחריות בעניין זה וכל טענה שתהיה לו בעניין זה תופנה על ידו אך ורק כנגד חברת השליחויות.
  6. מובהר כי התקנה של המוצרים (לרבות חיבורם לחשמל או כל פעולה מכנית אחרת), תתבצע על ידי טכנאי או כל גורם מוסמך אחר שייקבע על ידי היבואן. המשתמש יידרש לתאם הגעתו של טכנאי או כל גורם מוסמך אחר ישירות מול היבואן. התקנה שלא בהתאם לקבוע בסעיף זה תהווה הפרה של התחייבות המשתמש לרבות הפרה של תנאי האחריות.
  7. בכל מקרה של אספקת המוצרים כאמור לעיל, על אחריות הלקוח לוודא מול החנות כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור או מען מבוקש.
 6. תנאי תשלום ומחירים

  1. המשתמש ישלם את התמורה עבור המוצר בהתאם למחיר המוצר הקבוע בדף תיאור המוצר. המחירים כוללים מע"מ (אלא אם כן צוין אחרת במפורש) אך לא דמי משלוח. עלות דמי המשלוח תקבע בהתאם לאופן המשלוח שייבחר על ידי המשתמש והמחיר הסופי והכולל יוצג בעת ביצוע הרכישה בפועל.
  2. באפשרות החברה לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באתר ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר, לפיו בוצעה ההזמנה, הוא המחיר המוצג באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
  3. לתשומת ליבך: למרות שהחברה מקפידה לבדוק את המחירים המוצגים באתר, לעיתים עלול להופיע מחיר שגוי עקב טעות. במקרה זה, החברה תיצור קשר עם המשתמש ותעדכן אותו במחיר המוצר העדכני. באפשרות המשתמש לאשר את ההזמנה במחיר העדכני או להימנע מכך. במידה והמשתמש לא יאשר זאת לחברה בתוך שלושה ימים, או ימנע מביצוע ההזמנה במחיר העדכני, החברה לא תספק את ההזמנה ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה לעניין זה.
  4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה (לרבות, אך לא רק, הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל בעזרת מעלית) או משלוח מחוץ לישראל.
  5. במקרה של הובלה חריגה, החברה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום נוסף, מעבר לתשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
  6. קניה שאושרה על ידי חברת האשראי מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא התמורה.
  7. חיוב המשתמש ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, מהסוגים הבאים בלבד: VISA, MASTER CARD, ISRACARD, בהתאם לתנאי השימוש בכרטיס האשראי, כפי שנהוג על ידי כל אחת מחברות כרטיסי האשראי של המשתמש.
  8. החברה תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, ולמשתמש לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.
  9. החברה או האתר, לפי העניין, אינם אוגרים מספרי כרטיסי אשראי. החברה והאתר משתמשים בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמשים. החברה או האתר, לפי העניין, משתמשים בחברות סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מן המובילות בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע והן (חברות האשראי) עומדות בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI DSS.
  10. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. שימוש בתקן ה- PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשרות שבין הדפדפן (אצל המשתמש) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שקשה לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים
 7. משלוח מוצרים באמצעות חברת שליחויות

  1. ככל שהמשתמש בחר באפשרות חברת השליחויות, או שצוין באתר כי המשלוח יתבצע באופן זה, חברת השליחויות תתאם עם המשתמש ישירות את מועד הגעתה. המשתמש או בגיר מטעמו מחויבים להימצא במועד אספקת המוצרים בכתובת שנמסרה, להציג את מסמכי ההזמנה ולאשר בכתב את קבלת המשלוח.
  2. לרב, חברת השליחויות תמסור את המוצרים שהוזמנו בכתובת שנמסרה בעת ההזמנה. אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, ההזמנה עשויה להיות מסופקת לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב. במקרה כזה, החברה תמסור למשתמש הודעה על כך.
  3. מחירי המוצרים, כפי שהם מופיעים באתר, אינם כוללים דמי טיפול, אריזה ומשלוח. עלות זו תוסף בסוף ההזמנה ותצוין בסעיף נפרד. במקרה של קנייה בתשלומים, החברה רשאית לגבות מהמשתמש את כל דמי הטיפול, האריזה והמשלוח במועד החיוב הראשון.
 8. שינוי פרטי ההזמנה; ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

  1. אם ברצון המשתמש לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, השינוי יתבצע בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו יחויב המשתמש, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בדמי טיפול בסכום של 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל
  2. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר מבניהם.
  3. הודעת הביטול תימסר באמצעות פקס או דואר אלקטרוני בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 12 להלן. המשתמש יפרט בהודעת הביטול את תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה. לאחר החזרת המוצרים, המשתמש יזוכה במחיר ששילם עבורם, בניכוי דמי טיפול ומשלוח, ודמי ביטול בשיעור של 5% מהסכום הכולל של המוצרים המוחזרים, עד לתקרה של 100 ש"ח.
  4. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון המשתמש. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
  5. במקרה של מוצר פגום, יש לפנות ליבואן בהתאם לתעודת האחריות שתומצא למשתמש יחד עם המוצר.
  6. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסרה החברה לחברת האשראי.
  7. המוצר יוחזר שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.
  8. ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.
 9. הגבלת אחריות

  1. חברה איננה מייצרת את המוצרים, ואינה נושאת באחריות לטיבם, לתכונותיהם. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם וטיבם.
  2. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על היצרנים והיבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. מקרה שבו החברה תהא אחראית כלפי המשתמש בגין עילה כלשהי, אזי אחריות זו תוגבל לסכום ששולם על ידי המשתמש בפועל בגין המוצרים שנרכשו.
  3. מוצר לא יטופל במסגרת האחריות, ללא תעודת האחריות שהונפקה לו. באחריות המשתמש לוודא כי נמסרה לו תעודת אחריות עם המוצר.
  4. האחריות תיכנס לתוקף מיום קבלת המוצר.
  5. האחריות לכל מוצר הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות והרשום בחשבונית לפי תנאי היבואן. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה תסייע למשתמש, על בסיס מרב המאמצים בלבד ואם תידרש לכך, בפניות של המשתמש ליבואן או לספק, לפי העניין, במקרה של תקלה או אי שביעות רצון מהמוצר.
  6. במקרה שצריך להפעיל את האחריות, מוטלת על המשתמש האחריות להביא את המוצר, כולל העלויות המשתמעות מכך.
  7. סימני תיקון על ידי גורם לא מוסמך, או מעבדה אחרת, יגרמו לפקיעת האחריות, במקרה כזה עלות הנזק תחול על המשתמש. התקנה או שימוש של המוצר שלא בהתאם להוראות היצרן או היבואן, לרבות שלא בהתאם לקבוע בסעיף ‏8.5 תגרום לפקיעת האחריות.
  8. יתכנו מקרים בהם יהיו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המופיעים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר.
  9. עבור כל בדיקה או טיפול במוצר לקוי, יש לגשת ישירות ליצרן או ליבואן אשר פרטיהם קובעים ומפורטים בתעודת האחריות. באחריות הקונים ליצור קשר עם היצרן או היבואן ולתאם מולם את המסירה לבדיקה או לטיפול. אין החברה אחראית לכל החלטה או פעולה מטעם היצרן או היבואן בנושא בדיקה, טיפול או שירות למשתמש
  10. המשתמש מסכים כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי.
  11. החברה או מי מטעמה אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות.
  12. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או מי מטעמו, במישרין ובעקיפין, לכל נזק או הפסד, הנובעים משימוש באתר או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר.
  13. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה על ידי הקונים או משתמשים באתר.
  14. החברה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק (link) וכן החברה לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור
 10. אבטחת מידע הגנה על פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כאמור בסעיף 2.1, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט להלן:

  1. המידע שיימסר על ידי המשתמש לא יישמר על ידי החברה ולא יימסר לידי צד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, החברה תוודא כי הצד השלישי אליו מוזגה החברה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או במי מטעמה או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמש עשה באתר או הסתייע באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר המשתמש איזה מתנאי התקנון או כל הסכם עם חברה או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים ליבואן, לחברות כרטיסי האשראי (והכל לצורך ביצוע השירותים) לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. למשתמשים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כאמור
  2. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע או יגיע לידי חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, ככל שזה נדרש על פי דין, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון; (ב) לצרכי עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות; (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי; וכן (ה) לצרכי ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי היכול לזהות את המשתמש.
  3. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  4. משתמשים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.
  5. במקרים שאינם בשליטה או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למשתמש.
 11. קבצי Cookies

  1. "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב האישי של המשתמש על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות את המשתמש במהירות וביעילות. המידע המצוי על ה Cookie ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
  2. המשתמש מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבו האישי, להשתמש במידע האגור ב Cookie ולזהות על פיו.
 12. קניין רוחני

  1. האתר הינו רכושה הבלעדי של החברה והיא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני בו. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת, יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב אסורה בהחלט.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.
 13. שירות לקוחות

  1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר המשתמש רשאי לפנות אל קומסומה בע"מ.
  2. פרטי היצרן או היבואן, לרבות כתובתו ודרך ליצירת קשר, יופיעו על גבי המוצר שישלח.
  3. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני info@coms.life או באמצעות שיחה טלפונית 03-9665885. נא לציין מספר טלפון בעת משלוח האימייל.
 14. שונות

  1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם
  2. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  3. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעיה של זכויותיה.
  4. כל זכות או סעד של החברה בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של החברה הקיימים לה על פי דין.
  5. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא ישפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
  6. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
  7. הודעות יימסרו לחברה באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמפורט באתר. הודעה תחשב כהודעה שנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דואר אלקטרוני כאמור, למעט כאשר המשתמש קיבל התראה כי כתובת הדואר האלקטרוני אינה תקינה.
  8. האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר או לבטל מכירה על פי שיקול דעתו, אם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
  9. כתובת החברה הינה קומסומה בע"מ, סתיו 5, הוד השרון.
  10. שירות התמיכה שלנו זמין באמצעות המייל: info@coms.life 
  11. תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 16.08.2021 וניתנים לשינוי בכל עת על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת האתר מאחלת לך קנייה מהנה.

עדכונים